Szybki kontakt
5120695988

 

 

Partnerzy:

Według polskiego prawa rodzice nie ponoszą odpowiedzialności za postępowanie swoich pełnoletnich dzieci. Tak więc nie możliwa jest taka sytuacja, by w mieszkaniu rodziców pojawił się komornik w celu ściągnięcia należności z majątku rodziców. Komornik ma jednak możliwości ustalenia, czy w mieszkaniu rodziców znajduje się majątek, z którego jest możliwość wyegzekwowania długu. Nie w tym momencie znaczenia nawet fakt, że dzieci zostały z domu wymeldowane. Komornik ma prawo zajęcia wszystkich rzeczy dzieci, które znajdują się w mieszkaniu ich rodziców. Umorzenie postępowania komorniczego może mieć miejsce jedynie w tedy kiedy komornik zostanie poinformowany przez rodzinę że dłużnik już tu nie mieszka i nie znane jest miejsce jego przebywania. Trzeba także pamiętać że postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się wraz z wręczeniem przez komornika zawiadomienie o jej wszczęciu. Egzekucja świadczeń pieniężnych to egzekucja z ruchomości polegająca na zajęciu przedmiotów ruchomych. Przeważnie komornicy zajmują urządzenia gospodarstwa domowego. Najczęściej są to telewizory czy też komputery.

 

Polecane artykuły:

 

Prawo ubezpieczeniowe

 

Prawo ubezpieczeniowe mam za zadanie nakładać procedury według jakich mają postępować wszelkiego rodzaju instytucje zajmujące się ubezpieczaniem. Sektor ubezpieczeniowy musi działać według kilku najważniejszych ustaw w Polsce ich dotyczących. Polskie prawo wyróżnia dwa sposoby w jakie można się ubezpieczeń. Pierwszym rodzajem ubezpieczeń jest ubezpieczenie społeczne. Jest ono powiązane z pracą. Pracownik jest ubezpieczony od utraty zdrowia, życia czy też w wyniku wystąpienia wypadku w czasie wykonywania pracy. Zalicza się do nich także renta oraz emerytura.

Drugim rodzajem ubezpieczenia jest ubezpieczenie gospodarcze. (...)

 

 

Jak rozpocząć postępowanie administacyjne

 

Postępowanie administracyjne zasadniczo dzieli się na dwie fazy. Pierwsza faza to faza która trwa od momentu wszczęcia postępowania do momentu wydania decyzji przez sąd pierwszej instancji. Faza druga jest to faza w której dokładnie sprawdza się, czy wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji zostały wydany z poszanowaniem i w ramach polskiego prawa. Postępowanie rozpoczyna się za zgodą odpowiedniego organu administracyjnego na żądanie strony. Może być ono również wszczęte z urzędu. Zdarza się również tak, że w może dojść do takiej sytuacji gdy postępowanie może zostać wszczęte z urzędu w momencie gdy potrzebne jest do tego żądanie strony. Organ musi jednak mieć na uwadze to, że owy wniosek musi uzyskać jednak w czasie trwania postępowania. Jeżeli tego nie zrobi to będzie trzeb umorzyć postępowanie.  (...)

 

Komornik - jego prawa i obowiązki

 

Komornik sądowy jest zmorą wszystkich dłużników, którzy z jakichś powodów nie byli w stanie spłacić swoich kredytów, alimentów itp. Jest on funkcjonariuszem publicznym i działa na zlecenie sądu rejonowego. Wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych i innego typu, które przekazywane są na podstawie odrębnych przepisów. Swoją pracę przeprowadza osobiście. Do zadań komornika należą wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczeniach pieniężnych, niepieniężnych oraz zabezpieczenia roszczeń, sporządzania protokołów o stanie faktycznym przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratury. Innymi słowy sprawdzenie majątku materialnego, jakie posiada dłużnik.  (...)

 

Ubezpieczenia nieruchomości

 

Okres wakacyjny i pozostawianie mieszkań bez należytej opieki sprawia, że jest to czas w którym statystycznie dochodzi do największej ilości włamań i kradzieży najcenniejszych rzeczy. By spokojnie spędzać wakacje na wypoczynku należy zadbać bezpieczeństwo naszego mieszkania poprzez ubezpieczenie go od ewentualnej kradzieży. Polacy w dalszym ciągu starają się na tym oszczędzać, licząc, że włamanie ominie właśnie ich dom (..)

 

Finansowanie zakupu nieruchomości

 

Pożyczanie pieniędzy nie jest zadaniem łatwym, ponieważ należy zdobyć wiele dokumentów, które konieczne są do okazania w banku, by móc podjąć decyzję odnośnie udzielenia kredytu. Oczywiście jeśli odpowiednio wcześnie przygotujemy się do tej procedury, wówczas będziemy mogli odpowiednio lekko i bezproblemowo przez nią przejść. Nie jest jednak zazwyczaj możliwe załatwienie takich spraw odpowiednio wcześniej, więc zazwyczaj będziemy musieli przechodzić przez to w czasie procedury udzielania pożyczki (...)

 

Kto nadzoruje komornika

 

Prezes sądu rejonowego, dla którego pracuje komornik, nadzoruje jego działalność, a szczególnie jak szybko, sprawnie i rzetelnie przeprowadza badania nad danym postępowaniem. Czy na pewno w pewnych sprawach nie zachodzi nieuzasadniona przewlekłość w podejmowanych czynnościach egzekucyjnych. Sąd rejonowy może także sprawdzić czy poprawnie są prowadzone rachunki oraz papiery biurowe. Natomiast nie może wkroczyć do finansów przeznaczonych na utrzymanie kancelarii komorniczej i finansowej działalności egzekucyjnej, przestrzegania wyznaczonych terminów, przyjmowania interesantów. Nadzór, który wykonuje prezes sądu rejonowego jest wykonywany raz na rok i przeprowadzany w kancelarii komorniczej przez wyznaczonego sędziego, który ma do pomocy pracownika księgowego. (...)

 

 

Zwolnienie od kosztów sądowych

 

Szykuje się zmiana procedury orzekania odszkodowań z powodu błędu medycznego która będzie z pewnością na rękę poszkodowanym. W projekcie nowelizacji zapisane jest, że teraz o zasadności wypłacenia zadośćuczynienia będzie decydować wojewódzka komisja. Odszkodowania z kolei będzie szacować ubezpieczyciel. Osoba pokrzywdzona nie będzie teraz zmuszona czekać na wypłatę środków kilka lat a uzyska je w przeciągu zaledwie kilku miesięcy. (...)

 

 

Opłaty egzekucyjne

 

Za prowadzenie sprawy egzekucyjnej i innych czynności komornik pobiera opłaty. Wszystko jest zależne od wartości egzekwowanego świadczenia. Jeśli w trakcie postępowania będziemy chcieli odzyskać dodatkowe długi , to komornik automatycznie podnosi pobieraną opłatę. Wierzyciel może wybrać więcej niż dwa sposoby odzyskania swojej należności pieniężnej, ale musi dodatkowo zapłacić 1/10 części, za każdy inny sposób. Jeśli jest to świadczenie niepieniężne opłata jest stała. Kiedy wierzyciel składa wniosek o ściganie dłużnika, komornik podejmuje postępowanie egzekucyjne, chyba, że nie jest możliwe nadanie temu biegu z powodu przeszkód prawnych. I tak za wszczęcie postępowania o zabezpieczeniu roszczenia pieniężnego uzależnione jest, czy wierzyciel zapłaci 2-3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ale nie więcej niż pięciokrotność tego wynagrodzenia.  (...)

 

Kto może zostać komornikiem

 

Może nim zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych, obywatelskich. Kandydat musi mieć ukończone 25 lat oraz być absolwentem wyższych studiów prawniczych, bądź administracyjnych, odbył aplikację komorniczą, wraz ze zdaniem egzaminu komorniczego. Od takich wymagań są zwolnieni: sędziowie,prokuratorzy,, adwokaci, radcy prawni i osoby, które ukończyły aplikację, sądową, prokuratorską adwokacką, radcowską lub notarialną, a także osoby posiadające doktora nauk prawnych. Na stanowisko komornika powołuje Minister Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego. Informuje też o wolnym stanowisku,zamieszczając w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej " Monitor Polski".   (...)